Vedtægterne for Esbjerg Golfklub

Vedtægterne er særdeles vigtige for dit medlemskab i klubben
Her finder du de gældende vedtægter for foreningen Esbjerg Golfklub

Vedtægter – Esbjerg Golfklub

§1
Navn og hjemsted
• Foreningens navn er Esbjerg Golfklub
• Esbjerg Golfklub har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Klubben er forpligtet til at være medlem af Dansk Golf Union og Esbjerg Idrætsråd.

§2
Formål
EGK skal drive et golfanlæg og organisere de fælles idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet på alle niveauer under de bedst mulige rammer.

§3
Medlemmer
EGK optager fysiske personer som medlemmer.
Såvel amatører som professionelle golfspillere med medlemskab af DPGA elleranden anerkendt professionel organisation kan være medlemmer.
Medlemmerne opdeles i kategorier med henblik på differentiering af kontingentsatser, indskudssatser, og spillerettigheder.
De kontingentsatser og kategorier, der vedtages hvert år på den ordinæregeneralforsamling, der afholdes senest den 1. april, har virkning for det følgende kalenderår, herefter betegnet – kontingentåret.
Forslag til kategorier behandles på den ordinære generalforsamling underdagsordenens punkt 4 jf § 9.
Obligatoriske kategorier omfatter:
• Juniorer – til og med 18. år.
• Ynglinge – fra 19. år til og med 25. år.
• Seniorer – fra og med 26. år
• Passive

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til forud for en generalforsamling at kunne indføre nye hensigtsmæssige og foreløbige fleks medlemskabskategorier samt -kontingenter herfor.
Medlemskabskategorien, som er foreløbig, gælder fra den dato som besluttes af bestyrelsen og indtil den efterfølgende generalforsamling.
Kontingentet tilhørende medlemskategorien, som ligeledes er foreløbig, gælder fra den dato, som besluttes af bestyrelsen og indtil det retmæssigt, kan træde i kraft jfr. vedtægtens § 3.
Bestyrelsen er forpligtet til at forelægge sådanne nye fleksmedlemskabskategorier samt -kontingenter for den efterfølgende ordinære generalforsamling til
godkendelse.
Såfremt de forelagte nye fleksmedlemskabskategorier ikke godkendes på den efterfølgende ordinære generalforsamling vil allerede optagede medlemmer i
kategorierne få tilbudt ændring af deres fremtidige medlemskategori senest d. 1. december i året før kontingent året, jfr. § 4.

Aktive medlemmer, der har været medlem i mindst 1 kontingentår, kan skifte til passivt medlemskab.
Bestyrelsen kan af kapacitets hensyn fastsætte et maksimum for det totale antalmedlemmer, eller et maksimalt antal for hver kategori af medlemmer.
Sker dette indføres samtidig en tidsprioriteret venteliste.
Passive medlemmer har dog fortrinsret til at overgå til aktivt medlemskab.

§4
Ind –, udmeldelse og ændring af medlemskategori
Ansøgning om medlemskab, udmeldelse og anmodning om ændring af
medlemskategori sker ved henvendelse til EGKs administration.
Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse.
For personer under 18 år skal ansøgningen underskrives af forældre eller værge.
Medlemskabet gælder for kalenderåret.
Udmeldelse skal meddeles til EGKs administration.
Meddelelsen skal være skriftlig.
Modtages udmeldelsen senest 1. december i året før kontingentåret bortfalder
kontingentbetalingen for kontingentåret.
Ved udmeldelse i løbet af året er et medlem ikke berettiget til forholdsmæssig
kontingentrefusion.
Et medlem har ved udmeldelse ikke krav på tilbagebetaling af indskud.
Anmodning om ændring af fremtidig medlemskategori skal ske skriftligt og senest
den 1. december i året før kontingentåret.

§5
Indskud og kontingenter
Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingenter og indskud, der
opkræves hos medlemmerne.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte satserne for
indskud, bortset fra juniorer og ynglinge, der ikke betaler indskud.
Bemyndigelsen, der gælder for indeværende kalenderår og det kommende
kontingentår, behandles under dagsordenens punkt 4 jf § 9.
Ved optagelse eller kategoriskift i klubben betaler aktive medlemmer et indskud.
Juniorer betaler intet indskud.
Ynglinge betaler intet indskud.
Ved overgang fra yngling til senior betales halvdelen af det indskud, der var
gældende på indmeldelsestidspunktet.
Er indskuddet efterfølgende faldet eller helt bortfaldet betales dog det lavere
indskud.
Kontingentet forfalder 1. januar i kontingentåret og opkræves i rate til betaling
medio januar.

§6
Restance
Intet medlem, der er i kontingentrestance efter den 1. februar, har ret til at benytte
klubbens anlæg.
Kontingentrestance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen medfører eksklusion,
medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når restancen er betalt.

§7
Ordensregler og disciplinære sanktioner
Golfspillet udøves i henhold til de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews
fastsatte golfregler og bestemmelser.
Endvidere gælder de af EGA og Dansk Golf Unions fastsatte handicap- og
amatørregler.
Bestyrelsen kan fastsætte regler for afvikling af spillet på banerne, og brugen af
træningsfaciliteter, udstyr og lokaler.
Overtrædelse af de af bestyrelsen fastsatte regler kan af bestyrelsen sanktioneres
med en tidsbestemt karantæne, eller ved gentagen og grov overtrædelse med
eksklusion af klubben.
Alle sanktioner skal meddeles skriftligt af bestyrelsen til medlemmet, og skal være
tilstrækkelig begrundet.
En afgørelse om eksklusion kan indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og
Ordensudvalg.

§8
Ordinær – og ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Esbjerg inden den 1. april.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved
elektronisk kommunikation via hjemmeside og e-mail samt annoncering i klubhus.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden og gengive de fremsatte forslag, der skal
behandles, herunder forslag til kontingenter m.v.
Sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling og senest 10 dage før
afholdelse af ordinær generalforsamling skal følgende bilag gøres tilgængelige på
klubbens hjemmeside: Årsregnskab, budget for indeværende år med
kontingentforslag, bestyrelsens beretning samt eventuelle forslag fra bestyrelsen
eller medlemmer med bestyrelsens bemærkninger hertil.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter
skriftlig begæring af mindst 75 aktive stemmeberettigede medlemmer.
Begæring skal indeholde emne og forslag, der ønskes behandlet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger efter
bestyrelsens beslutning herom eller modtagelse af begæring.
Indkaldelsen sker i øvrigt som indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Angående det på generalforsamlingen passerede, navnlig de af forsamlingen fattede
beslutninger, skal der optages en kort beretning, hvilken beretning indføres i
klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
En udskrift af klubbens således underskrevne forhandlingsprotokol skal anses for
fuld bevisende i enhver henseende.

§9
Dagsorden
På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingenter for kontingentåret.
5. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Medlemmer er berettigede til at indgive forslag til behandling på den ordinære
generalforsamling. Forslag skal være indgivet skriftligt til EGKs administration senest 21
dage før generalforsamlingen.

§10
Stemmeretsregler
Stemmeberettigede er aktive myndige medlemmer, og som ikke er i
kontingentrestance.
Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen afgør som hovedregel alle sager ved simpel stemmeflerhed.
Følgende sager kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer for vedtagelse:
• ændring af vedtægter
• køb af jord
Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

§11
Klubbens ledelse
Bestyrelsen forestår ledelsen af klubbens anliggender.
Generalforsamlingen vælger klubbens formand og 4 andre bestyrelsesmedlemmer
samt 2 bestyrelsessuppleanter.
Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede myndige medlemmer.
Dog er medlemmer, der er økonomisk afhængige af eller indtager en lønnet stilling i
klubben ikke valgbare til bestyrelsen.
Formanden, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter vælges for en
2-årig periode, således at der på hver generalforsamling vælges 2
bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
Genvalg kan finde sted.
For at kunne vælges som bestyrelsesmedlem på en generalforsamling, skal
vedkommende være til stede eller have afgivet skriftlig accept på at modtage valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og nedsætter de
nødvendige udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.
I tilfælde af yderligere vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste
generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede.
Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Bestyrelsen er berettiget til at handle og optræde på klubbens vegne med bindende
virkning for samme i alle anliggender.
Til anlæg af ny bane, køb eller salg af fast ejendom kræves dog en generalforsamling
samtykke.
Bestyrelsen er med generalforsamlingens bemyndigelse berettiget til at søge adgang
for klubben til at drive beværtning med ret til udskænkning.
Bestyrelsen fastsætter greenfee takster samt vedtager eventuelle rabatordninger.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne tegnede forpligtelse hæfter alene klubbens
formue.
Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening eller en af disse i
forening med kassereren.
Foreningens formueforhold varetages af en anerkendt bankforbindelse, som vælges
af bestyrelsen.

§12
Udvalg
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger udvalgsformændene.
Udvalgsformændene udpeger herefter resten af udvalget.

§13
Regnskab
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal vise et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, resultat og
økonomiske stilling.
Årsregnskabet for det forløbne år skal suppleres med et budget for det kommende
år omfattende resultatbudget, balancebudget, investeringer og finansiering.

§14
Revision
Regnskabet revideres – efter de danske regler for mindre virksomheder – af en af
generalforsamlingen valg statsautoriseret eller registreret revisor.

§15
Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær
generalforsamling.
For at opløsning kan vedtages, kræves at mindst halvdelen af klubbens aktive
medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med 2/3 af repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer.
Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, men er forslaget vedtaget af
2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen
indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med mindst 10 dages varsel, der
senest skal holdes 4 uger efter den første generalforsamling.
Forslaget kan herefter vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede
medlemmer.
I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes til almennyttige
formål indenfor folkeoplysningslovens område i Esbjerg Kommune.
• Vedtaget på EGK’s generalforsamling 27. februar 2012.
• Ændring i §5 vedtaget på EGK’s generalforsamling 18. februar 2013.
• Ændring i §11 vedtaget på EGK’s generalforsamling 24. februar 2014.
• Ændring i § 3, 4, 5, 6, 8, 9, og 14 vedtaget på Esbjerg Golfklubs generalforsamling
28. februar 2017.
• Ændring i § 1, 3, 4, 8 og 9 vedtaget på Esbjerg Golfklubs ekstraordinære generalforsamling
13. juli 2023.

Menu