Generalforsamling i Esbjerg Golfklub

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
Esbjerg Golfklubs vedtægter §8 beskriver generalforsamlingen samt dens funktion

Esbjerg Golfklub afholdt ordinær generalforsamling 2024 mandag den 18. marts kl. 19.00 i klubhuset.

Læs referatet her: Referat 2024.

 

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan ses nedenfor.

I Esbjerg Golfklubs vedtægter §8 står følgende:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Esbjerg inden den 1. april.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse, opslag i klubhus samt på klubbens hjemmeside. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og gengive de fremsatte forslag, der skal behandles, herunder forslag til kontingenter m.v.

Sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling og senest 10 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling skal følgende bilag gøres tilgængelige på klubbens hjemmeside:

Årsregnskab, budget for indeværende år med kontingentforslag, bestyrelsens beretning samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer med bestyrelsens bemærkninger hertil.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring af mindst 75 aktive stemmeberettigede medlemmer. Begæring skal indeholde emne og forslag, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger efter bestyrelsens beslutning herom eller modtagelse af begæring. Indkaldelsen sker i øvrigt som indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Angående det på generalforsamlingen passerede, navnlig de af forsamlingen fattede beslutninger, skal der optages en kort beretning, hvilken beretning indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. En udskrift af klubbens således underskrevne forhandlingsprotokol skal anses for fuld bevisende i enhver henseende.

Dagen efter afholdelse af generalforsamling, hvor der er vedtaget kontingentsatser eller andre ydelser, der opkræves hos medlemmerne, skal oversigt over det vedtagne offentliggøres på klubbens hjemmeside samt på opslag i klubhuset.

Her kan du finde årsregnskaber og referater fra generalforsamlingerne i 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og Shopselskab 2022

 

Menu